תנאי שימוש ופרטיות באתר ובאפליקציית agenda (אג'נדה)

 

א. כללי
1. תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר ובאפליקציית agenda "אג'נדה" (להלן: "האפליקציה"), המופעלים ומנוהלים על ידי חברת קליק וויבס בע"מ זמר 38828 (להלן: "קליק וויבס בע"מ"). השימוש באפליקציה ובכלל זה בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באתר ובאפליקציה, לרבות למדיניות הגנת הפרטיות המפורטת להלן, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובאפליקציה ובתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי תקשורת שונים לרבות מכשיר טלפון סלולארי, מכשיר טלפון סלולרי חכם ("סמארטפון") ומחשב לוח ("טאבלט") .
2. תנאי השימוש באתר ובאפליקציה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומתייחסים גם לנשים .
3.   בתנאים אלה, המונחים "תוכן" או "תכנים" כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי , audio-visual  או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם .
4.agenda רשאית לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תיקונים כאמור יפורסמו במסגרת האפליקציה .
5. תנאים אלו נכתבו בשפה מובנת לכל ובהתקנת האפליקציה הנך מקבל תנאים אלו כלשונם ובמלואם לאחר שהבנת את תוכנם ולא תהיינה לך כל טענה ו/או תלונה באשר לאי הבנת משמעותם .

 

ב. השימוש באפליקציה
השימוש בתכנים שבאפליקציה הינם בהתאם לכללים שלהלן :
6.   השימוש באפליקציה הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל אופן אחר או בכל דרך אחרת שהיא בתכנים מתוך האפליקציה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס וכן כל פרסום שהוא ובכל מדיה אחרת, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, אלא אם כן ניתנה הסכמה מפורשת מצד agenda , מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה) .
7. אין להציג תכנים מהאפליקציה בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהו בפרסומות ובתכנים מסחריים ובכל אופן אחר שהוא אף שאינו צרכי פרסום ו/או שיווק ו/או שימוש מסחרי כלשהוא .
8.   אין לעשות כל שימוש באפליקציה שאינו כדין ו/או בניגוד לכל חוק ו/או תקנה ו/או הוראה סטטוטורית לרבות שימוש שיש בו ו/או שעשוי לעלות לכדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכות יוצרים, פגיעה בחקיקת מגן על קטינים וחסרי ישע, שימוש שעולה לכדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר כאמור .

 

ג. רישום לאפליקציה וקבלת עדכונים
9. חלק מהשירותים המוצעים לציבור באפליקציה טעונים רישום לאפליקציה. במסגרת הרישום תתבקש לעדכן פרטים אודותייך כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, לרבות מספר טלפון וכן לבחור סיסמא אישית. חלק מן הפרטים האמורים יסומנו כ"שדות חובה" שבלא מסירת נתונים אלו לא ניתן יהיה לבצע את הרישום ויכול כי שירותים מסוימים יוכלו להינתן אך ורק לאחר רישום. בחלק מהשירותים, יכול ותתבקש להוסיף ולמסור נתונים/פרטים נוספים, המתחייבים מאופי השירות או כי לשיקול דעת agenda , ניתן יהיה להעניק שירותים אלו לאחר מסירת הנתונים/פרטים הללו .
10.   במקרה של שינוי פרטים יש לעדכן את agenda באמצעות פנייה לשירות הלקוחות דרך האפליקציה או באמצעות אתר האינטרנט של agenda .
11. במהלך  הרישום לאפליקציה הלקוח מאשר הסכמה לאישור קבלת הודעות פוש  ("push notifications")  וניוזלטריםמ agenda וכן מחברת קליק וויבס בע"מ (להלן: "חברת קליק וויבס בע"מ") שעשויים להיחשב כדברי פרסומת, כקבוע בתיקון מספר 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982, סעיף 30 א`. באפשרותך להפסיק קבלת הודעות פוש כאמור בכל עת באמצעות עדכון באפליקציה או באמצעות המכשיר הסלולארי שלך  וכן להפסיק קבלת ניוזלטרים באמצעות פניה ל agenda דרך שירות הלקוחות באפליקציה או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של agenda המפורטת להלן . info@clickwebs.net .
מספר הטלפון שסיפקת לנו מופיע רק לבעלי העניין בעת ​​ביצוע ההזמנה ובמאגר המידע שלנו.

 

ד. קניין רוחני
12. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציה, לרבות זכות היוצרים הבלעדית בקוד האפליקציה, וכן בכל תוכן הכלול בה הינן של agenda בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל agenda להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ agenda או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה) .

 

ה. אחריות agenda
13.agenda ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחראיות לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש באפליקציה ומכל הצגה או פרסום של תכנים המופיעים באפליקציה, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות ו/או לאיכות או מהירות השימוש באפליקציה .
14.   התכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמו שהם  (AS IS).   לא תהיה למשתמש באפליקציה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי agenda ו/או מי מטעמה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכים אינדיבידואלים של משתמשים שונים. לפיכך, השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש .

 

 

ו. שינויים באפליקציה והפסקת השירות
15.  agenda רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האפליקציה, המראה שלה ועיצובה, ותהא רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה והכל, בלא צורך בהודעה מוקדמת לציבור המשתמשים בה מראש
16. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, agenda רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם .

 

ז. מדיניות הגנת הפרטיות
17. הנתונים שתמסור בעת הרישום יישמרו במאגר מידע של agenda . אינך חייב על פי החוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יכול ולא תוכל להשתמש בשירותים כלשהם באפליקציה .

18.  בעת השימוש באפליקציה יכול שיצטבר מידע על נוהגיך והרגלי הקנייה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת להחזיר, מידע על פרסומת שהבעת בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך, אמצעי תשלום ששימשו אותך ועוד. סופר פארם תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך הרישום לשירותי השונים באפליקציה, יעשה רק על פי האמור במסמך זה  או על פי הוראות כל דין. agenda תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) רלבנטיים לו
19.  בשימוש באפליקציה הנך מאשר שידוע לך כי agenda תקבל מעת לעת נתונים על מיקומך ועל מסלול התנועה שלך, גם כאשר האפליקציה כבויה. agenda תשתמש בנתונים אלה רק במסגרת השימוש שלך באפליקציה, בין היתר כדי לשפר את חווייתך כלקוח ולהציע לך הצעות מבוססות מיקום. ידוע לך שהנך יכול להסיר את השירות המבוסס מיקום באמצעות עדכון הגדרות האפליקציה, ואחרי ההסרה/כיבוי שירותי המיקום באפליקציה, agenda לא תקבל את נתוני מיקומך והמסלול ולא תוכל לעדכנך באשר לשירותים מבוססי מיקום .
20. agenda תהא רשאית לשמור, לאסוף ולתעד נתונים אלה ולעשות בהם שימוש לצרכיה ו/או לצורך מתן שירותים ללקוחותיה, לרבות ביצוע ניתוחים ופילוחים סטטיסטיים ושיווקיים במידע לצורך פיתוח שירותים, שיווקם ו/או הצעת שירותים שונים, וזאת תוך שמירה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981
21.agenda לא תעביר לצדדים שלישיים, למעט קליק וויבס בע"מ, את פרטייך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך באפליקציה (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים שלהלן :

21.1  במקרה שתפר את תנאי השימוש באפליקציה, או אם תבצע באמצעות האפליקציה, או בקשר איתה, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה .
21.2
  בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה ל agenda למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט .
21.3
  כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בינך לבין agenda (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה) יתבררו בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו .
21.4
  בכל מקרה בו לדעת agenda מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך .


ח. סמכות שיפוט
22. על תנאים אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ובית המשפט המוסמך לדון בכל תובענה הנובעת מתנאי שימוש אלו תישמע אך ורק בבית המשפט המוסמך לפי כללי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב-יפו .